โครงการวิจัยกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วงซะล้อ ซอ ซึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  มณีทอง