หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
     


หน่วยงาน
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.โท)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(ป.โท)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ค.บ.)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ตชด.)
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สาขาการประถมศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ป.โท)
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน(ป.โท)
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
/ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%