หน่วยงาน โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ปีงบประมาณ 2564
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตตามมาตรฐาน CEFR หรือ มาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนอาจารย์ และบุคลากร และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาตินานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
     


หน่วยงาน
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
งานเลขาโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
งานนักศึกษานานาชาติ
งานวิเทศสัมพันธ์

ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
/ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%