หน่วยงาน สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
     


หน่วยงาน
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
งานประสานงานบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาเคมีประยุกต์(ป.โท)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.โท)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(ป.โท)
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (ป.โท)
สาขาวิชาการจัดการ(ป.โท)
สาขาวิชาการจัดการ(ป.เอก)
สาขาวิชาการบัญชี (ป.โท)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทย (ป.เอก)
สาขาวิชาเคมีประยุกต์(ป.โท)
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ค.ม.)
สาขาวิชาภาษาไทย(ป.โท)

ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
/ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%