หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
     


หน่วยงาน
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ป.โท)
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โท)

ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
/ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%