หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
     


หน่วยงาน
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานคณบดี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจฯ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท(ป.โท)
สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา (ป.โท)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ค.) (ป.เอก)
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.) (ป.โท)

ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
/ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%