หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2566
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
     


หน่วยงาน
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และภาครัฐ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(ป.โท)
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(ป.เอก)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี(ป.โท)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
/ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%