รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102102100142) โครงการจัดทำวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      2.(102103030542) โครงการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      3.(103001022442) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      4.(103001022542) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      5.(103001022642) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      6.(103001022742) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      7.(103001031242) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      8.(103003020442) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      9.(202102054821) กิจกรรมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      10.(202102054921) โครงการจัดค่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      11.(202102055021) กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      12.(202102060121) โครงการอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      13.(202102060221) กิจกรรมอบรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      14.(202102060321) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      15.(202102060421) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      16.(202102080321) กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      17.(202102080421) กิจกรรมทำบุญอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      18.(202102080521) กิจกรรมบูรณาการการทำนุศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      19.(202102100121) กิจกรรมสนับสนุนการทำผลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      20.(202102100221) โครงการยกย่องเชิดชูนักวิจัยดีเด่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      21.(202103010821) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      22.(202103010921) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      23.(202103011021) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      24.(202103031421) จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      25.(202103031521) โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      26.(202103031621) โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ KM ITECH
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      27.(202103031721) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      28.(202103031821) พัฒนาสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%