รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102103030642) โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
      2.(202101040221) โครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
      3.(202102010121) โครงการสำรวจความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทางด้านเซรามิก
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
      4.(202102100321) กิจกรรมสนับสนุนอาจารย์เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%