รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102102052231) จัดหาครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา -ชุดทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินสามแกนแบบควบคุมโดยผู้ใช้งาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      2.(102102053342) กิจกรรมจัดหาวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      3.(102102100242) กิจกรรมสนับสนุนอาจารย์เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      4.(202101040321) โครงการส่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      5.(202102010221) โครงการสำรวจภาวะการมีงานทำ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ค่าวัสดุ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      6.(202102010322) โครงการสำรวจภาวะการมีงานทำ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ค่าสาธารณูปโภค)
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      7.(202102010421) โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ค่าวัสดุ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      8.(202102010522) โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ค่าสาธารณูปโภค)
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      9.(202102055121) กิจกรรมจัดหาวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      10.(202102055231) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      11.(202102055321) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      12.(202102055422) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      13.(202102060521) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      14.(202102060621) โครงการอบรมทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      15.(202102090121) โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      16.(202102100421) กิจกรรมสนับสนุนอาจารย์เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
      17.(202103031921) โครงการประกันคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%