รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102101020142) โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      2.(102101020242) โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      3.(102102053442) กิจกรรมจัดหาวัสดุ และการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      4.(202101020121) โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      5.(202102055521) กิจกรรมจัดหาวัสดุ และการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      6.(202102060721) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      7.(202102090221) โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      8.(202102100521) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      9.(202103032021) โครงการประกันคุณภาพ ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      10.(202103032121) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%