รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102101040142) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      2.(102102090142) โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      3.(202101040421) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      4.(202102055621) กิจกรรมจัดหาวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      5.(202102055721) ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      6.(202102060821) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      7.(202102100621) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      8.(202103032221) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%