รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102102052331) จัดหาครุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -ชุดปฏิบัติการประมวลผลทางด้านปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      2.(102102053542) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      3.(102102060142) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      4.(202101020221) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      5.(202101030121) กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การอบรม และการประชุมวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      6.(202101040521) โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      7.(202102055821) กิจกรรมจัดหาวัสดุและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      8.(202102055921) พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      9.(202102056021) ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      10.(202102090321) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      11.(202102100721) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
      12.(202103032321) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%