รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102101040242) โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
      2.(102102053642) กิจกรรมจัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
      3.(202101020321) โครงการบรูณาการ การเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
      4.(202101040621) โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
      5.(202102010621) โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
      6.(202102056121) โครงการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
      7.(202102090421) โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
      8.(202102100821) กิจกรรมสนับสนุนอาจารย์เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
      9.(202103032421) โครงการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%