รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102102052431) จัดหาครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน -ชุดระบบการทดสอบการทำงานของรีดอกซ์แบตเตอรี่ และระบบควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีรีดอกซ์แบตเตอรี่
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
      2.(102102053742) กิจกรรมจัดหาวัสดุสำหรับการจัดการเรียน การสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
      3.(202101030221) กิจกรรมสนันสนุนการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
      4.(202102056221) กิจกรรมจัดหาวัสดุสำหรับการจัดการเรียน การสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
      5.(202102100921) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
      6.(202103032521) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%