รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102102053842) กิจกรรมจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      2.(102102060242) โครงการส่งเสริมทักษะด้านกิจกรรมกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      3.(102102060342) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการโรงงานฝึกงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      4.(102102060442) โครงการปรับปรุงบุคลิกภาพครูอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      5.(202101020421) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      6.(202101020521) โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      7.(202102056321) กิจกรรมจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      8.(202102056421) โครงการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      9.(202102101021) โครงการสนับสนุนทุนวิจัย สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
      10.(202102101121) กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%