รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102103011442) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      2.(102103050121) การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      3.(102103050221) ระบบสารสนเทศสำหรับงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      4.(102103050321) การทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการพร้อมคำรับรองการปฏิบัติราขการ
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      5.(102103050422) การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      6.(102103050531) ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เอกสาร 2 บานเปิด กระจก จำนวน 10 หลัง
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      7.(102103056242) (เงินอุดหนุน) การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      8.(202103011321) โครงการกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      9.(202103011421) การจัดการความรู้ ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      10.(202103053555) ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2564
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      11.(202103053655) ค่าธรรมเนียมรายปี ปีที่ 8 (กรกฎาคม พ.ศ. 2564) สิทธิบัตร เลขคำขอที่ 1402001886 และ 1402001887
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
      12.(202103053721) การทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการพร้อมคำรับรองการปฏิบัติราขการ
งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%