รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานการจัดการวิจัย ปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(203001100121) โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
งานการจัดการวิจัย
      2.(203001100221) โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
งานการจัดการวิจัย
      3.(203001100321) โครงการสร้างระบบกลไกเพื่อการบริหารจัดการด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
งานการจัดการวิจัย
      4.(203001100455) โครงการสร้างระบบกลไกเพื่อการบริหารจัดการด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
งานการจัดการวิจัย
      5.(203001100521) โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่
งานการจัดการวิจัย
      6.(203001100621) โครงการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย
งานการจัดการวิจัย
      7.(203001100721) โครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
งานการจัดการวิจัย
      8.(203001100821) โครงการระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
งานการจัดการวิจัย
      9.(203001100921) โครงการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานการจัดการวิจัย
      10.(203001101021) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์
งานการจัดการวิจัย
      11.(203001101121) การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564
งานการจัดการวิจัย
      12.(203001101221) โครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
งานการจัดการวิจัย
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%