รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(103001132442) กิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่เดิม จังหวัดลำปาง
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      2.(103001132542) กิจกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      3.(103001132642) กิจกกรมการจัดเวทีแสดงผลการดำเนินงานในจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      4.(103001140642) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      5.(103001170144) การสนับสนุน กิจกรรมในพื้นที่เพื่อนำแผนแม่บทชุมชนระดับตำบลสู่การปฏิบัติ
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      6.(103001170244) งาน Open Lap for Innovation Area Development
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      7.(103001170342) กิจกรรมการพบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      8.(103001170442) เวทีการสร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการของโครงการฯ
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      9.(103001170542) เวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนระดับตำบล / แผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      10.(103001170642) กิจกรรมการบันทึกความร่วมมือ MOU และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง มรภ.ลำปางกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      11.(103001170742) การยกระดับแกนนำ สู่การเป็น Master Trainer ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ( 2 จังหวัด*2 ครั้ง*2 วัน )
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      12.(103001170842) การพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่การเป็น Local Trainer ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน (30 พื้นที่ๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน)
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      13.(103001170942) ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนระดับตำบล/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      14.(103001171042) การสนับสนุน กิจกรรมในพื้นที่เพื่อนำแผนแม่บทชุมชนระดับตำบลสู่การปฏิบัติ
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      15.(103001171142) ปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร ชุดสื่อการฝึกอบรม Open Lab for Innovation Area Development
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      16.(103001171242) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอนบทเรียนระดับพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่จังหวัดลำพูน
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      17.(103001171342) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอนบทเรียนระดับภาค
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      18.(103001171442) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอนบทเรียนระดับประเทศ
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      19.(103001171542) การประชุมเพื่อประมวลผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และนวัตกรรมทางสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      20.(103001171642) การติดตามผลการดำเนินงานในช่วงก่อนดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      21.(103001171742) การจัดทำเล่มหลักสูตร และชุดสื่อการฝึกอบรม Open Lab for Innovative Area Development
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
      22.(103001171842) การบริหารจัดการโครงการ
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%