รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003031342) งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของหน่วยงานกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแผ่นดิน)
งานบริหารทั่วไป
      2.(102003031442) งานซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบแผ่นดิน)
งานบริหารทั่วไป
      3.(202003033321) งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของหน่วยงานกองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบรายได้)
งานบริหารทั่วไป
      4.(202003033421) งานซื้อวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบรายได้)
งานบริหารทั่วไป
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%