รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานสิทธิประโยชน์ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102103050131) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
งานสิทธิประโยชน์
      2.(202003012521) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
งานสิทธิประโยชน์
      3.(202103050121) บริหารจัดการงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
งานสิทธิประโยชน์
      4.(202103050221) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตลอดทั้งปี งบประมาณ/งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
งานสิทธิประโยชน์
      5.(202103050321) ค่าจัดหาวัสดุ งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
งานสิทธิประโยชน์
      6.(202103050421) โครงการจัดหาสินค้าเพื่อจำหน่าย
งานสิทธิประโยชน์
      7.(202103050521) โครงการสนับสนุนการจัดทำศูนย์สอบ
งานสิทธิประโยชน์
      8.(202103050621) ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
งานสิทธิประโยชน์
      9.(202103050721) ค่าภาษีโรงเรือน และภาษีอื่นๆ
งานสิทธิประโยชน์
      10.(202103050821) การติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ
งานสิทธิประโยชน์
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%