รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003031542) สนับสนุนการบริหารจัดการงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ดำเนินงานด้านบุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
      2.(102003031642) ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
      3.(102003031742) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการตลอดทั้งปีงบประมาณ 
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
      4.(202003012622) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
      5.(202003012721) โครงการพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
      6.(202003033531) ซื้อครุภัณฑ์ของงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
      7.(202003033621) สนับสนุนการบริหารจัดการงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ดำเนินงานด้านบุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
      8.(202003033721) ค่าใช้สอยงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
      9.(202003033821) ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%