รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานคลัง ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003031842) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดทั้งปีงบประมาณงานคลัง (งบแผ่นดิน)
งานคลัง
      2.(102003031942) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อบริหารจัดการภายในงานคลัง (งบแผ่นดิน)
งานคลัง
      3.(202003033921) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดทั้งปีงบประมาณงานคลัง (เงินรายได้)
งานคลัง
      4.(202003034021) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อบริหารจัดการภายในงานคลัง (เงินรายได้)
งานคลัง
      5.(202003034121) ค่าใช้สอยงานคลัง
งานคลัง
      6.(202003034222) ค่าสาธารณูปโภคงานคลัง
งานคลัง
      7.(202003034331) ซื้อครุภัณฑ์งานคลัง
งานคลัง
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%