รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานพัสดุ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003032042) บริหารจัดการของงานพัสดุ
งานพัสดุ
      2.(202003034422) ค่าบริการโทรศัพท์ของงานพัสดุ
งานพัสดุ
      3.(202003034521) บริหารจัดการของงานพัสดุ
งานพัสดุ
      4.(202003034631) ซื้อครุภัณฑ์ของงานพัสดุ
งานพัสดุ
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%