รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานนิติกร ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003032142) ซื้อวัสดุสำนักงาน งานนิติการ
งานนิติกร
      2.(202003034721) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดทั้งปีงบประมาณ (งานนิติการ)
งานนิติกร
      3.(202003034821) ซื้อวัสดุสำนักงงาน งานนิติการ
งานนิติกร
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%