รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003032242) กิจกรรมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบแผ่นดิน)
งานประชาสัมพันธ์
      2.(202003034921) กิจกรรมสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (งบเงินรายได้)
งานประชาสัมพันธ์
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%