รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003032342) ซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุสำหรับบำรุงรักษายานพาหนะ
งานยานพาหนะ
      2.(202003035021) ซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุสำหรับบำรุงรักษายานพาหนะ
งานยานพาหนะ
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%