รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003032442) ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมฯลฯ(งบแผ่นดิน) 
งานอาคารสถานที่
      2.(103001051142) โครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานอาคารสถานที่
      3.(202003035121) ซื้อวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้า/ประปา/ซ่อมสร้างและระบบโสตทัศนูปกรณ์
งานอาคารสถานที่
      4.(202003035221) จัดซื้อวัสดุงานรักษาความปลอดภัย
งานอาคารสถานที่
      5.(202003035321) จ้างตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่
      6.(202003035421) จ้างพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
งานอาคารสถานที่
      7.(202003035521) จัดซื้อวัสดุเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธ์ ,ปุ๋ย,วัสดุเพาะปลูก,กระถาง,ดิน ฯลฯ 
งานอาคารสถานที่
      8.(202003035622) ค่าบริการโทรศัพท์ งานอาคารสถานที่  
งานอาคารสถานที่
      9.(202003035721) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานอาคารสถานที่  
งานอาคารสถานที่
      10.(202003035821) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ภายในงานอาคารสถานที่ 
งานอาคารสถานที่
      11.(202003035921) ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมฯลฯ(เงินรายได้) 
งานอาคารสถานที่
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%