รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานเลขานุการ ปีงบประมาณ 2566
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102003032542) ซื้อวัสดุสำนักงาน เลขานุการอธิการบดี (เงินแผ่นดิน)
งานเลขานุการ
      2.(102003032642) ซื้อวัสดุสำนักงาน รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (เงินแผ่นดิน)
งานเลขานุการ
      3.(202003036021) ซื้อวัสดุสำนักงาน เลขานุการอธิการบดี (เงินรายได้)
งานเลขานุการ
      4.(202003036121) ซื้อวัสดุสำนักงาน รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (เงินรายได้)
งานเลขานุการ
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%