รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102102115442) โครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 7 วันอันตราย (ช่วงปีใหม่)
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      2.(102102115542)  โครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 7 วันอันตราย (ช่วงสงกรานต์)
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      3.(102103011842) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      4.(102103011942) โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      5.(102103012042) จัดทำรายงานประจำปี
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      6.(102103055242) การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารสำนักงาน
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      7.(102103055342) การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      8.(202103011621) การประชุมติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      9.(202103057421) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      10.(202103057542) การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      11.(202103057622) การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
      12.(202103057721) การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%