รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102102110244) โครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม 
งานกิจกรรมนักศึกษา
      2.(102102110344) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมชมรมของนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
      3.(102102110444) สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนักศึกษาชาติพันธ์สัมพันธ์
งานกิจกรรมนักศึกษา
      4.(102102110544) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษาภาคปกติ กาสะลองเกมส์
งานกิจกรรมนักศึกษา
      5.(102102110644) สนับสนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
      6.(102102110744) สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
      7.(102102115642) โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564
งานกิจกรรมนักศึกษา
      8.(102102115742) โครงการวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2564
งานกิจกรรมนักศึกษา
      9.(102102115842) โครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม 
งานกิจกรรมนักศึกษา
      10.(102102115942) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร นักศึกษา ภาค ปกติ
งานกิจกรรมนักศึกษา
      11.(102102116042) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 
งานกิจกรรมนักศึกษา
      12.(102102116142) กิจกรรมการประชุมผู้แทนนักศึกษาและคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา   (โดย : ผู้นำนักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
      13.(102102116242) โครงการส่งเสริมสุขภาพและการประกวดบุคลิกภาพนักศึกษา LPRU SMART PROJECT
งานกิจกรรมนักศึกษา
      14.(102102116342) โครงการสร้างบ้าน แปงเมือง
งานกิจกรรมนักศึกษา
      15.(102102116442) ซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์กีฬา
งานกิจกรรมนักศึกษา
      16.(102102116542) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษาภาคปกติ กาสะลองเกมส์
งานกิจกรรมนักศึกษา
      17.(102102116642) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานกิจกรรมนักศึกษา
      18.(102102116742) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพกีฬามวยขั้นพื้นฐาน
งานกิจกรรมนักศึกษา
      19.(102102120442) โครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบัณฑิตจิตอาสา
งานกิจกรรมนักศึกษา
      20.(102102120542) โครงการค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
งานกิจกรรมนักศึกษา
      21.(102103055442) จ้างเหมาปรับปรุงระบบข้อมูลกิจกรรม
งานกิจกรรมนักศึกษา
      22.(202102111244) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
      23.(202102111321) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
      24.(202102111421) โครงการสัมมนาและกีฬาผู้นำนักศึกษา 8 ราชภัฏภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งานกิจกรรมนักศึกษา
      25.(202102111544) โครงการสัมมนาและกีฬาผู้นำนักศึกษา 8 ราชภัฏภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งานกิจกรรมนักศึกษา
      26.(202102111621) สนับสนุนการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
      27.(202102111755) สนับสนุนการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
      28.(202102111855) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
งานกิจกรรมนักศึกษา
      29.(202102111921) โครงการ LPRU สุขภาพดี  ชีวีมีสุข
งานกิจกรรมนักศึกษา
      30.(202102112021) ปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬา ชั้น ๑ โรงยิมเนเซียม
งานกิจกรรมนักศึกษา
      31.(202102112121) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์
งานกิจกรรมนักศึกษา
      32.(202102112244) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์
งานกิจกรรมนักศึกษา
      33.(202102120121) โครงการค่ายอาสาผู้นำนักศึกษา 8 สถาบันราชภัฎภาคเหนือ(ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายนักศึกษา)(ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
งานกิจกรรมนักศึกษา
      34.(202102120244) โครงการค่ายอาสาผู้นำนักศึกษา 8 สถาบันราชภัฎภาคเหนือ(ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายนักศึกษา)(ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
งานกิจกรรมนักศึกษา
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%