รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:งานบริการและสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(102102110121) การอบรมอาชีพเสริมผ่านสื่อออนไลน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านระบบถ่ายทอดสด (ออนไลน์) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและการทำเพจขายสินค้าออนไลน์
งานบริการและสวัสดิการ
      2.(102102116842) ปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานบริการและสวัสดิการ
      3.(102102116942) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
งานบริการและสวัสดิการ
      4.(102102117042) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับบริการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563 และประเมินคุณภาพการให้บริการและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
งานบริการและสวัสดิการ
      5.(102102117142) (เงินอุดหนุน)การอบรมอาชีพเสริมผ่านสื่อออนไลน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านระบบถ่ายทอดสด (ออนไลน์) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและการทำเพจขายสินค้าออนไลน์
งานบริการและสวัสดิการ
      6.(102103055542) การจัดการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาภาคปกติ
งานบริการและสวัสดิการ
      7.(202102112321) ปรับปรุงและพัฒนาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งานบริการและสวัสดิการ
      8.(202102112421) โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานบริการและสวัสดิการ
      9.(202102112521) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564
งานบริการและสวัสดิการ
      10.(202102112621) การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2564
งานบริการและสวัสดิการ
      11.(202102112744) การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2564
งานบริการและสวัสดิการ
      12.(202102112821) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564
งานบริการและสวัสดิการ
      13.(202102112921) โครงการรณรงค์และส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
งานบริการและสวัสดิการ
      14.(202103057821) การจัดการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาภาคปกติ
งานบริการและสวัสดิการ
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%