รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน: รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สาขา/งาน:ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS ปีงบประมาณ 2564
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
      1.(202102113021) อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษเรื่อง ส่งเสริมอาชีพสำหรับนักศึกษาพิการ - เซรามิก  - ของที่ระลึก/ของชำร่วย
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS
      2.(202102113121) อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ ซึมเศร้า ความเจ็บที่ไม่มีเสียง
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS
      3.(202102113231) การบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษา (DSS : Disability Support Services Center)
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS
      4.(202102113321) การบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษา (DSS : Disability Support Services Center)
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS
      5.(202102120321) อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษสำหรับอาสาสมัครและเพื่อนสนิท(Buddy) ของนักศึกษาพิการ
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS
สถานะการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%