ค้นหา:


ข้อมูลสารสนเทศ ติตตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน
ผลสำเร็จการดำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1 คณะครุศาสตร์
2 คณะวิทยาศาสตร์
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คณะวิทยาการจัดการ
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา
10 กองนโยบายและแผน
11 กองบริการการศึกษา
12 กองพัฒนานักศึกษา
13 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
14 สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ
15 สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
16 ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
17 งบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
18 หน่วยตรวจสอบภายใน
19 กองกลาง
20 ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
21 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
22 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ร้อยละผลสำเร็จการดำเนินงาน
/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%