ค้นหา:


ข้อมูลสารสนเทศ ติตตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน
ผลสำเร็จการดำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1 คณะครุศาสตร์
2 คณะวิทยาศาสตร์
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คณะวิทยาการจัดการ
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา
10 กองนโยบายและแผน
11 กองบริการการศึกษา
12 กองพัฒนานักศึกษา
13 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
14 สำนักสภาคณาจารย์และข้าราชการ
15 สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
16 ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
17 งบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
18 หน่วยตรวจสอบภายใน
19 กองกลาง
20 ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
21 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
22 คณะพยาบาลศาสตร์
23 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ร้อยละผลสำเร็จการดำเนินงาน
/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%