ค้นหา:

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย    
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง คุณงามความดี เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นหรือประเทศชาติในแต่ละปี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์จากผู้ใช้บัณฑิต ในระดับดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละความพึงพอใจของของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัยกำหนด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 8 : จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานที่กำหนด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของบัณฑิตที่มีทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 13 : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 14 : จำนวนหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน ทันสมัย ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละของหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนการรับนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน TQR หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ จาก สกอ. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 17 : จำนวนหลักสูตร EP หรือ IP รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 18 : จำนวนหลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 19 : จำนวนสาขาที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของนักศึกษาครูที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ.ต่อนักศึกษาครูทั้งหมด เพื่อที่จะเข้าสู่การผลิตครูระบบปิด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 21 : ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ต่อบัณฑิตครูที่สำเร็จในแต่ละปีการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 22 : จำนวนหลักสูตรสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ    
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อปี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่มืออาชีพต่อจำนวนอาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6 : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย“ลำปาง 4.0” ที่ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลในระดับประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น    
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้บริการแก่ ชุมชน ท้องถิ่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 6 : สัดส่วนรายได้จากการบริการวิชาการต่อเงินรายได้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน    
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 5 : จำนวนแหล่งวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เป็นแหล่งมรดกโลก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ตัวชี้วัดที่ 1 : คะแนนผลประเมินมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาตามตำแหน่งในแต่ละปี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละอาจารย์ที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการสอนแบบ deeper learning “Inquiry-base instruction” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษตามกรอบของตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก อธิการบดี
ตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละหน่วยงานที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระบบงาน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ของบุคลากร และผู้รับบริการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ตัวชี้วัดที่ 13 : คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 14 : คะแนนผลการประเมินของ กพร รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้    
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของเงินรายได้การบริหารสินทรัพย์เทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้ช่วยอธิการด้านสิทธิประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนเงินรายได้คงคลัง อธิการบดี
ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%