ค้นหา:

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งบประมาณ พ.ศ.2564
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนอาจารย์ และบุคลากร และศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาตินานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%