ค้นหา:

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด สถานะ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย    
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ    
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น    
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน    
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้    
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 การสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้    
ร้อยละผลสำเร็จ
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

100-81% 80-61% 60-41% 40-21% 20-0%