ค้นหา:

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน-โครการกิจกรรมหลัก
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
แผนงาน:แผนงานบุคลากรภาครัฐ
280,594,200
16,080,000
296,674,200
         1.กิจกรรมหลักค่าใช่จ่ายบุคลากรภาครัฐ
280,594,200
16,080,000
296,674,200
แผนงาน:แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
117,736,800
77,037,180
194,773,980
         1.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
473,200
4,000
477,200
         2.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และตามลักษณะคนไทย 4 ประการแก่นักศึกษาครุศาสตร์
393,500
1,486,536
1,880,036
         3.ส่งเสริมการทำวิจัยด้านการศึกษาเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครู
-
50,000
50,000
         4.กิจกรรมหลักการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
32,550
445,644
478,194
         5.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการเชิงพื้นที่ สังคม และการพัฒนาชาติ
10,000
-
10,000
         6.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เต็มศักยภาพตามความต้องการของหลักสูตร
999,000
-
999,000
         7.โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
11,400
-
11,400
         8.โครงการสร้างเครือข่ายคู่ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สู่มาตรฐานทางวิชาชีพ
5,000
30,000
35,000
         9.โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ
445,950
551,620
997,570
         10.โครงการบัณฑิตจิตอาสา
4,000
5,000
9,000
         11.โครงการพี่ช่วยน้องสร้างผลงานวิชาการ
-
20,000
20,000
         12.โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์
-
40,000
40,000
         13.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
934,500
11,745,980
12,680,480
         14.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
322,400
114,000
436,400
         15.โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
-
80,000
80,000
         16.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
33,153,000
20,998,920
54,151,920
         17.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-
569,000
569,000
         18.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับเทคโนโลยีดิจิทัล
10,000
-
10,000
         19.กิจกรรมหลักการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
-
119,200
119,200
         20.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และตามลักษณะคนไทย 4 ประการแก่นักศึกษาครุศาสตร์
22,400
29,500
51,900
         21.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการเชิงพื้นที่ สังคม และการพัฒนาชาติ
35,200
50,800
86,000
         22.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำผลงานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
23,100
28,230
51,330
         23.โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ
20,280
7,000
27,280
         24.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เต็มศักยภาพตามความต้องการของหลักสูตร
10,768,100
1,047,800
11,815,900
         25.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานให้แก่นักศึกษา
-
40,000
40,000
         26.โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
54,000
80,490
134,490
         27.โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ
560,600
874,765
1,435,365
         28.โครงการบัณฑิตจิตอาสา
-
42,100
42,100
         29.โครงการส่งเสริมนักศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 (อาทิ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะในการบูรณาการความรู้)
151,580
66,800
218,380
         30.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
-
110,000
110,000
         31.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
1,762,220
3,825,891
5,588,111
         32.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
266,600
2,230,704
2,497,304
         33.โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
1,500
12,500
14,000
         34.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
67,170,820
30,006,700
97,177,520
         35.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับเทคโนโลยีดิจิทัล
105,900
1,802,400
1,908,300
         36.โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรดิจิทัล
-
329,200
329,200
         37.โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
-
129,000
129,000
         38.โครการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล/การใช้ข้อมูล
-
63,400
63,400
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
37,135,700
6,200,900
43,336,600
         1.โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
11,000,000
-
11,000,000
         2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace
3,000,000
-
3,000,000
         3.โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก
2,000,000
-
2,000,000
         4.โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1,000,000
-
1,000,000
         5.โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย
3,538,300
-
3,538,300
         6.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ
1,085,400
-
1,085,400
         7.โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5,160,000
-
5,160,000
         8.โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
3,352,000
-
3,352,000
         9.โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน
3,000,000
-
3,000,000
         10.โครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริหรือการน้อมนำแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
1,500,000
369,000
1,869,000
         11.โครงการวิจัยหรือบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค
-
5,831,900
5,831,900
         12.โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
2,500,000
-
2,500,000
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
387,200
3,240,000
3,627,200
         1.กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
387,200
-
387,200
         2.กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต
-
3,240,000
3,240,000
รวม
-
-
-

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรศัพท์ภายใน 5140-5145