ค้นหา:

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน-โครการกิจกรรมหลัก
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
แผนงาน:แผนงานบุคลากรภาครัฐ
273,932,000
14,164,400
288,096,400
         1.กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
273,932,000
14,164,400
288,096,400
แผนงาน:แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
114,752,800
89,939,330
204,692,130
         1.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการเชิงพื้นที่ สังคม และการพัฒนาชาติ
615,700
150,000
765,700
         2.โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
77,000
-
77,000
         3.โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ
724,100
701,380
1,425,480
         4.โครงการบัณฑิตจิตอาสา
14,000
-
14,000
         5.โครงการส่งเสริมนักศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 (อาทิ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะในการบูรณาการความรู้)
347,200
19,200
366,400
         6.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
-
74,000
74,000
         7.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
-
45,000
45,000
         8.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
1,601,550
11,091,822
12,693,372
         9.กิจกรรมหลักการพัฒนานักศึกษา
-
1,344,650
1,344,650
         10.กิจกรรมหลักการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
224,400
515,000
739,400
         11.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการเชิงพื้นที่ สังคม และการพัฒนาชาติ
65,000
9,080,830
9,145,830
         12.โครงการจัดทำหลักสูตรแบบ WIL
23,300
83,700
107,000
         13.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำผลงานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
29,000
51,600
80,600
         14.โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ
60,900
34,500
95,400
         15.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานให้แก่นักศึกษา
58,200
-
58,200
         16.โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
191,540
39,220
230,760
         17.โครงการสร้างเครือข่ายคู่ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สู่มาตรฐานทางวิชาชีพ
22,500
-
22,500
         18.โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ
1,302,390
1,076,420
2,378,810
         19.โครงการบัณฑิตจิตอาสา
122,000
33,500
155,500
         20.โครงการส่งเสริมนักศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 (อาทิ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะในการบูรณาการความรู้)
220,750
175,950
396,700
         21.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
20,000
-
20,000
         22.โครงการพี่ช่วยน้องสร้างผลงานวิชาการ
-
2,000
2,000
         23.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
2,944,410
2,676,370
5,620,780
         24.กิจกรรมหลักการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
6,400
139,000
145,400
         25.โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด
-
2,428,800
2,428,800
         26.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8,889,300
-
8,889,300
         27.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และตามลักษณะคนไทย 4 ประการแก่นักศึกษาครุศาสตร์
1,492,400
391,748
1,884,148
         28.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
650,050
168,000
818,050
         29.โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
20,000
75,100
95,100
         30.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
44,690,300
17,766,600
62,456,900
         31.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-
864,000
864,000
         32.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และตามลักษณะคนไทย 4 ประการแก่นักศึกษาครุศาสตร์
56,600
85,400
142,000
         33.โครงการเครือข่ายครูมืออาชีพ
10,000
-
10,000
         34.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
711,875
2,886,050
3,597,925
         35.โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
87,200
-
87,200
         36.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
23,307,235
37,486,290
60,793,525
         37.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-
100,000
100,000
         38.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับเทคโนโลยีดิจิทัล
25,981,600
35,000
26,016,600
         39.โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรดิจิทัล
185,900
198,200
384,100
         40.โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
-
120,000
120,000
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
36,030,500
500,000
36,530,500
         1.โครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
3,135,500
200,000
3,335,500
         2.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
-
300,000
300,000
         3.โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด
2,250,000
-
2,250,000
         4.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21)
3,000,000
-
3,000,000
         5.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก)
11,000,000
-
11,000,000
         6.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น)
2,000,000
-
2,000,000
         7.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ)
2,500,000
-
2,500,000
         8.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล)
3,500,000
-
3,500,000
         9.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล)
5,645,000
-
5,645,000
         10.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับนักเรียนขนาดเล็ก)
1,000,000
-
1,000,000
         11.โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2,000,000
-
2,000,000
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
348,600
2,901,480
3,250,080
         1.กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
348,600
-
348,600
         2.กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต
-
2,901,480
2,901,480
รวม
-
-
-

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรศัพท์ภายใน 5140-5145