ค้นหา:

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำแนกตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน-โครการกิจกรรมหลัก
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
แผนงาน:แผนงานบุคลากรภาครัฐ
290,131,600
23,711,140
313,842,740
         1.กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
290,131,600
23,711,140
313,842,740
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
116,679,800
76,472,160
193,151,960
         1.โครงการปลูกฝังทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูร่วมกับโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่บริการ
-
70,000
70,000
         2.โครงการบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
-
491,900
491,900
         3.โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ศิษย์เก่า
-
3,600
3,600
         4.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำผลงานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
-
112,500
112,500
         5.โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
30,000
94,000
124,000
         6.โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
-
957,645
957,645
         7.โครงการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
-
857,850
857,850
         8.โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
-
232,375
232,375
         9.โครงการเพิ่มทักษะแก่คณาจารย์ (Upskill&Reskill) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร/การวิจัย/การบริการวิชาการ
-
152,500
152,500
         10.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
82,000
841,100
923,100
         11.โครงการส่งเสริมความร่วมมือสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
-
110,000
110,000
         12.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
72,824,900
25,853,110
98,678,010
         13.โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองฯเชิงพื้นที่
-
9,560
9,560
         14.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯจัดการศึกษา
5,000
30,800
35,800
         15.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำผลงานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
-
21,590
21,590
         16.โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
7,280
24,940
32,220
         17.โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
357,100
928,520
1,285,620
         18.โครงการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
-
141,770
141,770
         19.โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
5,000
165,990
170,990
         20.โครงการเพิ่มทักษะแก่คณาจารย์ (Upskill&Reskill) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร/การวิจัย/การบริการวิชาการ
6,055
146,500
152,555
         21.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
-
2,486,950
2,486,950
         22.โครงการส่งเสริมความร่วมมือสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
-
75,000
75,000
         23.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
29,454,110
18,913,960
48,368,070
         24.โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรดิจิทัล
200,000
775,800
975,800
         25.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์
83,700
2,060,700
2,144,400
         26.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
555,200
6,107,560
6,662,760
         27.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
13,038,755
2,799,080
15,837,835
         28.กิจกรรมหลักการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-
11,817,060
11,817,060
         29.กิจกรรมหลักการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
30,700
189,800
220,500
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
28,024,000
-
28,024,000
         1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
11,000,000
-
11,000,000
         2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace
3,000,000
-
3,000,000
         3.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.และโรงเรียนกองทุนการศึกษา
1,500,000
-
1,500,000
         4.โครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1,200,000
-
1,200,000
         5.โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
4,000,000
-
4,000,000
         6.โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
4,700,000
-
4,700,000
         7.โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา
2,000,000
-
2,000,000
         8.โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
624,000
-
624,000
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
652,700
5,079,600
5,732,300
         1.กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
652,700
-
652,700
         2.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต
-
5,079,600
5,079,600
รวม
-
-
-

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรศัพท์ภายใน 5140-5145