ค้นหา:

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำแนกตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน-โครการกิจกรรมหลัก
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
แผนงาน:แผนงานบุคลากรภาครัฐ
225,459,300
30,738,500
256,197,800
        1.กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
225,459,300
30,738,500
256,197,800
แผนงาน:แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
172,333,900
66,718,150
239,052,050
        1.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2,455,800
-
2,455,800
        2.โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
66,000
85,000
151,000
        3.โครงการพัฒนาระบบการจัดการผู้สอนและระบบการกำกับติดตามตรวจสอบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
-
25,220
25,220
        4.โครงการพัฒนาเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-
362,800
362,800
        5.โครงการสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับท้องถิ่น สถานประกอบการและองค์กรอื่นๆ
48,200
81,800
130,000
        6.โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาและการเรียนรู้คู่การทำงาน(WIL)
82,090
60,910
143,000
        7.โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ
114,086
85,500
199,586
        8.โครงการฝึกทักษะด้านอาชีพแก่นักศึกษา
20,000
-
20,000
        9.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษากับมหาวิทยาลัย
60,000
53,000
113,000
        10.โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
85,500
332,647
418,147
        11.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
18,000
-
18,000
        12.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
904,859
1,143,474
2,048,333
        13.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
107,208
357,894
465,102
        14.โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
-
30,000
30,000
        15.โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
98,750
-
98,750
        16.โครงการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานแก่ศิษย์เก่า
57,380
-
57,380
        17.โครงการพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูในแต่ละสาขา
245,064
56,897
301,961
        18.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
2,486,620
9,783,726
12,270,346
        19.กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอน
340,028
3,983,757
4,323,785
        20.กิจกรรมหลักการพัฒนาบุคลากร
126,600
12,000
138,600
        21.กิจกรรมหลักการพัฒนานักศึกษา
1,018,505
357,930
1,376,435
        22.โครงการพัฒนาบุคคลกรตามแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)
-
16,000
16,000
        23.โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
109,420
-
109,420
        24.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
-
202,000
202,000
        25.โครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นแก่บุคลากร
-
10,000
10,000
        26.โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร
20,000
60,000
80,000
        27.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการและการบริหารจัดการให้ทันสมัย
10,000
10,000
20,000
        28.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
6,551,890
16,951,950
23,503,840
        29.โครงการพัฒนาหน่วยงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
36,400
13,600
50,000
        30.โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์
120,747,300
1,222,395
121,969,695
        31.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
7,934,501
397,150
8,331,651
        32.โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน
80,000
80,000
160,000
        33.โครงการพัฒนาเครือข่ายการฝึกประสบการวิชาชีพ
101,650
74,870
176,520
        34.โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษาและการเรียนรู้คู่การทำงาน(WIL)
253,650
62,950
316,600
        35.โครงการฝึกทักษะด้านอาชีพแก่นักศึกษา
57,450
-
57,450
        36.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษากับมหาวิทยาลัย
69,400
220,000
289,400
        37.โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
125,780
40,980
166,760
        38.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
143,000
9,800
152,800
        39.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21
650,389
235,200
885,589
        40.โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
240,000
20,000
260,000
        41.โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
25,000
16,000
41,000
        42.โครงการพัฒนาหลักหลักสูตร IP/EP เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายการศึกษาของประชากรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
30,000
20,000
50,000
        43.โครงการพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูในแต่ละสาขา
10,000
-
10,000
        44.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
1,913,475
2,796,470
4,709,945
        45.กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอน
4,800
5,000
9,800
        46.กิจกรรมหลักการพัฒนาบุคลากร
30,000
40,000
70,000
        47.กิจกรรมหลักการพัฒนานักศึกษา
1,212,630
962,910
2,175,540
        48.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผน IDP
8,020
1,580
9,600
        49.โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
61,200
182,500
243,700
        50.โครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นแก่บุคลากร
43,900
10,000
53,900
        51.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร
1,000
-
1,000
        52.โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร
50,000
90,500
140,500
        53.โครงการประชาสัมพันธ์และนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยโดยสะท้อนคุณภาพผ่านศิษย์เก่าและรุ่นพี่ที่กำลังศึกษา
100,000
300,000
400,000
        54.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการและการบริหารจัดการให้ทันสมัย
5,000
135,000
140,000
        55.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
14,624,250
18,479,910
33,104,160
        56.โครงการพัฒนาหน่วยงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
47,005
57,690
104,695
        57.โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์
6,604,100
949,500
7,553,600
        58.โครงการดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์
-
5,719,640
5,719,640
        59.โครงการปรับปรุงพัฒนา “รายวิชาลำปางศึกษา”
40,000
-
40,000
        60.โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
1,580,000
300,000
1,880,000
        61.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
30,000
-
30,000
        62.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
10,000
-
10,000
        63.โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปางให้เป็นแหล่งมรดกโลก
60,000
-
60,000
        64.กิจกรรมหลักการดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
378,000
212,000
590,000
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
31,356,300
3,874,390
35,230,690
        1.โครงการ พัฒนาความรู้ ทักษะภาษอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ(งปม.)
3,000,000
-
3,000,000
        2.โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ(งปม.)
1,409,600
59,800
1,469,400
        3.โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ(งปม.)
1,000,000
-
1,000,000
        4.โครงการส่งเสริมการผลิตครูให้มีคุณภาพ(งปม.)
1,250,000
-
1,250,000
        5.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษา(งปม.)
2,414,500
1,041,990
3,456,490
        6.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น(งปม.)
10,120,000
-
10,120,000
        7.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP(งปม.)
2,040,000
-
2,040,000
        8.โครงการ ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น(งปม.)
2,000,000
-
2,000,000
        9.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(งปม.)
2,040,000
-
2,040,000
        10.โครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(งปม.)
500,000
-
500,000
        11.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการบริการวิชาการ(งปม.)
3,600,000
1,716,400
5,316,400
        12.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์อบรมและศึกษาต่อเนื่อง
-
200,000
200,000
        13.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกคนราชภัฏ(งปม.)
1,071,100
102,700
1,173,800
        14.โครงการพัฒนาและประเมินผลระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ(งปม.)
500,000
-
500,000
        15.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
411,100
-
411,100
        16.กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต
-
753,500
753,500
แผนงาน:แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
7,796,400
2,000,000
9,796,400
        1.โครงการวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง (งปม.)
2,002,000
-
2,002,000
        2.โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนากรท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของวิถีชุมชนคนจังหวัดลำปาง (งปม.)
1,808,900
-
1,808,900
        3.โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัดลำปาง(งปม.)
1,595,000
-
1,595,000
        4.โครงการวิจัยเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เซรมิกของจังหวัดลำปาง (งปม.)
1,139,400
-
1,139,400
        5.โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง (งปม.)
1,251,100
-
1,251,100
        6.โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่
-
244,400
244,400
        7.โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
-
232,800
232,800
        8.โครงการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
-
22,800
22,800
        9.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยจังหวัดลำปาง “ลำปาง 4.0”
-
1,500,000
1,500,000
แผนงาน:แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
12,554,800
-
12,554,800
        1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่(งปม.)
1,042,300
-
1,042,300
        2.โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง (Age-friendly City)(งปม.)
955,000
-
955,000
        3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน(งปม.)
400,000
-
400,000
        4.โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและจัดการสุขภาพผู้สูงวัย จังหวัดลำปาง(งปม.)
1,016,000
-
1,016,000
        5.โครงการรูปแบบนวัตกรรมการทำงานของผู้สูงอายุเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง(งปม.)
1,110,000
-
1,110,000
        6.โครงการศูนย์เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนสูงวัยและคนในชุมชนท้องถิ่น(งปม.)
751,000
-
751,000
        7.โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(งปม.)
1,105,800
-
1,105,800
        8.โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ(งปม.)
1,063,400
-
1,063,400
        9.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ(งปม.)
2,541,000
-
2,541,000
        10.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง(งปม.)
400,000
-
400,000
        11.โครงการส่งเสริมรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุเพื่อให้พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี(งปม.)
2,170,300
-
2,170,300
รวม
-
-
-