ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
86 คน
เข้าชมเดือนนี้
622 คน
เข้าชมปีนี้
16104 คน
เข้าชมทั้งหมด
69378 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
เอกสารเผยแพร่  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
65 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร (ปริญญาโท) รอบ 3 เดือน [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-12-01 ]อ่าน:[ 176 ]
64 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) รอบ 3 เดือน [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-12-01 ]อ่าน:[ 156 ]
63 ฟอร์มรายงานประจำปี 2558 [ 2015-11-23 ]อ่าน:[ 278 ]
62 บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 58 [ 2015-11-20 ]อ่าน:[ 154 ]
61 ฟอร์มเปล่าคำขอครุภัณฑ์ ปี 2561 [ 2015-11-18 ]อ่าน:[ 197 ]
60 ด่วนที่สุด! (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2558 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-11-12 ]อ่าน:[ 179 ]
59 โครงสร้างแผนงาน ประจำงบประมาณปี 2559 [ 2015-09-22 ]อ่าน:[ 263 ]
58 รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 (ส่วนที่ 3) [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-09-17 ]อ่าน:[ 237 ]
57 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ปรับปรุง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-04-21 ]อ่าน:[ 250 ]
56 เอกสารการแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2558) [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-04-20 ]อ่าน:[ 223 ]
55 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-07-17 ]อ่าน:[ 163 ]
54 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (แก้ไขตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจาก สกอ.) [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-07-17 ]อ่าน:[ 256 ]
53 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2557 [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-02-06 ]อ่าน:[ 168 ]
52 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2015-01-05 ]อ่าน:[ 227 ]
51 การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 2014-11-12 ]อ่าน:[ 240 ]
50 โครงสร้างแผนงานหลัก/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 [ 2014-09-17 ]อ่าน:[ 346 ]
49 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ปีการศึกษา 2556 [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2014-07-24 ]อ่าน:[ 289 ]
48 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2014-07-22 ]อ่าน:[ 247 ]
47 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา 2556 [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2014-02-26 ]อ่าน:[ 317 ]
46 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2556 รอบ 9 เดือน [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2014-02-11 ]อ่าน:[ 292 ]
45 การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2014-01-24 ]อ่าน:[ 260 ]
44 เอกสารคำรับรองปี 57 [ 2013-12-17 ]อ่าน:[ 356 ]
43 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556 รอบ 6 เดือน [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2013-12-03 ]อ่าน:[ 308 ]
42 ด่วนที่สุด! แบบฟอร์มการจ้ดทำรายละเอียดงบลงทุน [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 342 ]
41 ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 [งานประกันคุณภาพการศึกษา] [ 2013-10-09 ]อ่าน:[ 282 ]
40 ด่วนที่สุด! แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 2013-08-19 ]อ่าน:[ 564 ]
39 ด่วนที่สุด! โครงสร้างแผนงานหลัก/ผลผลิต/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 0000-00-00 ]อ่าน:[ 444 ]
38 แบบติดตามการดำเนินงานของสาขาวิชา รอบ 3 เดือน ปีการศึกษา 2556 [ 2013-08-15 ]อ่าน:[ 278 ]
37 แบบฟอร์มเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 328 ]
36 ตารางการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 238 ]
35 ตาราง ส1-5 ปีการศึกษา 2555 -สาขาวิชาแบบที่ 2 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 248 ]
34 ตาราง ส1-5 ปีการศึกษา 2555 -สาขาวิชาแบบที่ 1 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 224 ]
33 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะปีการศึกษา 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 271 ]
32 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาวิชาปีการศึกษา 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 219 ]
31 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 236 ]
30 แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 285 ]
29 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 220 ]
28 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 226 ]
27 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1/2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 211 ]
26 ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 210 ]
25 รายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา รอบ 6 เดือน (มิ.ย.-พ.ย.) [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 266 ]
24 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2553 - 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับปรับปรุง 2554 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 303 ]
23 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 (ฉบับรับการประเมิน) [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 301 ]
22 แบบติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555รอบ 3 เดือน [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 218 ]
21 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินสาขาวิชาปีการศึกษา 2554 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 216 ]
20 ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 259 ]
19 Template SAR ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 213 ]
18 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กุมภาพันธ์ 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 319 ]
17 เอกสารจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 270 ]
16 แบบฟอร์มจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 265 ]
15 คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 299 ]
14 คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 278 ]
13 แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 310 ]
12 โครงสร้างแผนงาน ปีงบประมาณ 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 359 ]
11 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 291 ]
10 เอกสารการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 254 ]
9 เกณฑ์การจำทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 282 ]
8 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 316 ]
7 บัญชีมาตรฐานงบลงทุน™ [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 265 ]
6 แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ, รายงานการเดินทาง, ตทก.ปรับปรุงใหม่ปี 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 464 ]
5 ไฟล์ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 624 ]
4 แบบฟอร์มการขอรหัสผู้ใช้งานระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 478 ]
3 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี [ 2013-07-18 ]อ่าน:[ 315 ]
2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา (ประเมินต่อเนื่องระดับสถาบัน) [ 2013-07-18 ]อ่าน:[ 314 ]
1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา (ประเมินซ้ำ)กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ [ 2013-07-18 ]อ่าน:[ 290 ]
จำนวนทั้งหมด 165 ข้อมูล
page: 1 [2]
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top