ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
12 คน
เข้าชมเดือนนี้
493 คน
เข้าชมปีนี้
1977 คน
เข้าชมทั้งหมด
46071 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
Download แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
update( 2018-02-16 13:49:07 )ดู( 34 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2
แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2
update( 2017-11-08 15:11:52 )ดู( 50 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2560
Download แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2560
update( 2017-10-30 16:11:03 )ดู( 52 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
update( 2018-02-22 11:17:30 )ดู( 64 )ครั้ง
แบบฟอร์มแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือ)เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือ)เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562
update( 2017-10-30 16:11:42 )ดู( 61 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2562
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2562
update( 2017-10-30 16:11:50 )ดู( 63 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปี 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปี 2562
update( 2017-10-30 16:12:05 )ดู( 52 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2562
update( 2017-09-11 13:17:55 )ดู( 75 )ครั้ง
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update( 2017-09-15 15:52:42 )ดู( 170 )ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
update( 2017-09-11 13:49:52 )ดู( 26 )ครั้ง
ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2560-2564 ปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2560-2564 ปรับปรุง
update( 2018-02-28 13:14:57 )ดู( 152 )ครั้ง
แบบฟอร์ม สรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
update( 2016-11-01 09:57:20 )ดู( 135 )ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
update( 2016-10-25 13:27:28 )ดู( 156 )ครั้ง
เอกสาร Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
เอกสาร Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
update( 2016-10-20 14:57:45 )ดู( 114 )ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2559
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2559
update( 2016-10-04 16:22:12 )ดู( 110 )ครั้ง
เอกสารและแบบฟอร์ม swot การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
เอกสาร การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
update( 2016-03-24 16:39:25 )ดู( 187 )ครั้ง
แบบฟอร์ม การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์ม การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
update( 2016-03-24 16:32:38 )ดู( 157 )ครั้ง
ตราสัญลักษณ์ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตราสัญลักษณ์ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2016-01-06 13:14:24 )ดู( 181 )ครั้ง
โครงสร้างแผนงาน ประจำปีงบประมาณปี 2559
โครงสร้างแผนงาน ประจำงบประมาณปี 2559
update( 2016-03-24 16:16:28 )ดู( 132 )ครั้ง
การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


                                                          
update( 2015-07-17 14:56:25 )ดู( 257 )ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 23 ข้อมูล
page: [1] 2
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top