ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
41 คน
เข้าชมเดือนนี้
985 คน
เข้าชมปีนี้
15106 คน
เข้าชมทั้งหมด
68380 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
Download แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Download แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
update( 2019-11-14 14:44:21 )ดู( 8 )ครั้ง
ข้อมูลขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
ข้อมูลขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
update( 2019-11-04 15:18:11 )ดู( 21 )ครั้ง
Download! แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Download แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
update( 2019-10-31 15:00:57 )ดู( 70 )ครั้ง
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update( 2019-10-30 09:44:15 )ดู( 9 )ครั้ง
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
update( 2019-10-30 11:16:34 )ดู( 43 )ครั้ง
ข้อมูลกิจกรรมหลัก 14 หลัก และ 16 หลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ใช้รหัสกิจกรรมหลัก ปี 2562 ไปพลางก่อน)
ข้อมูลกิจกรรมหลัก 14 หลัก และ 16 หลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ใช้รหัสกิจกรรมหลัก ปี 2562 ไปพลางก่อน)
update( 2019-10-30 11:16:42 )ดู( 82 )ครั้ง
แบบรายงานแผนงานบูรณาการ ไตรมาส 4 ปี 2562
แบบรายงานแผนงานบูรณาการ-ไตรมาส-4-ปี-2562
update( 2019-10-07 16:30:59 )ดู( 39 )ครั้ง
แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2564
แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2564
update( 2019-10-07 16:31:10 )ดู( 83 )ครั้ง
แบบฟอร์ม ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์ม ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
update( 2019-10-07 16:31:17 )ดู( 113 )ครั้ง
แบบรายงานแผนงานบูรณาการไตรมาส 3 ปี 2562
แบบรายงานแผนงานบูรณาการไตรมาส 3 ปี 2562
update( 2019-10-07 16:31:37 )ดู( 95 )ครั้ง
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
update( 2019-10-07 16:31:27 )ดู( 157 )ครั้ง
แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง ปี 2562
แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง ปี 2562
update( 2019-03-13 09:24:37 )ดู( 164 )ครั้ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update( 2019-03-13 09:24:44 )ดู( 155 )ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2561-2563
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-2561-2563
update( 2019-03-13 09:24:50 )ดู( 131 )ครั้ง
ความเชื่อมโยงของแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเชื่อมโยงของแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update( 2019-03-13 09:24:57 )ดู( 149 )ครั้ง
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
update( 2019-01-17 09:02:58 )ดู( 155 )ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update( 2019-01-17 09:03:05 )ดู( 67 )ครั้ง
แบบฟอร์มประเมินควบคุมภายใน ปี 2561
แบบฟอร์มประเมินควบคุมภายใน ปี 2561
update( 2019-01-17 09:03:19 )ดู( 57 )ครั้ง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
update( 2019-01-17 09:03:29 )ดู( 93 )ครั้ง
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
update( 2018-10-30 09:17:30 )ดู( 152 )ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 56 ข้อมูล
page: [1] 2 3
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top