ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
50 คน
เข้าชมเดือนนี้
850 คน
เข้าชมปีนี้
10424 คน
เข้าชมทั้งหมด
63698 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2564
แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2564
update( 2019-08-06 14:36:06 )ดู( 21 )ครั้ง
แบบฟอร์ม ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์ม ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
update( 2019-07-23 15:17:27 )ดู( 20 )ครั้ง
แบบรายงานแผนงานบูรณาการไตรมาส 3 ปี 2562
แบบรายงานแผนงานบูรณาการไตรมาส 3 ปี 2562
update( 2019-06-07 15:08:21 )ดู( 48 )ครั้ง
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
update( 2019-03-13 09:24:18 )ดู( 117 )ครั้ง
แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง ปี 2562
แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง ปี 2562
update( 2019-03-13 09:24:37 )ดู( 119 )ครั้ง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update( 2019-03-13 09:24:44 )ดู( 128 )ครั้ง
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2561-2563
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-2561-2563
update( 2019-03-13 09:24:50 )ดู( 104 )ครั้ง
ความเชื่อมโยงของแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเชื่อมโยงของแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update( 2019-03-13 09:24:57 )ดู( 119 )ครั้ง
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
update( 2019-01-17 09:02:58 )ดู( 122 )ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update( 2019-01-17 09:03:05 )ดู( 54 )ครั้ง
แบบฟอร์มประเมินควบคุมภายใน ปี 2561
แบบฟอร์มประเมินควบคุมภายใน ปี 2561
update( 2019-01-17 09:03:19 )ดู( 44 )ครั้ง
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
update( 2019-01-17 09:03:29 )ดู( 70 )ครั้ง
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
update( 2018-10-30 09:17:30 )ดู( 120 )ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561
update( 2018-10-30 09:15:16 )ดู( 99 )ครั้ง
รหัสแหล่งเงินปีงบประมาณ 2562
รหัสแหล่งเงินปีงบประมาณ 2562
update( 2018-10-17 15:16:53 )ดู( 122 )ครั้ง
gf 16 หลัก และ gf 14 หลักของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
gf 16 หลัก และ gf 14 หลักของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2018-10-09 15:18:05 )ดู( 266 )ครั้ง
แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เหนือ) ปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เหนือ) ปีงบประมาณ 2563
update( 2018-09-14 16:14:31 )ดู( 74 )ครั้ง
แบบฟอร์ม การประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี
แบบฟอร์มการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี
update( 2018-09-14 16:33:16 )ดู( 64 )ครั้ง
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เพิ่มเติม
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เพิ่มเติม
update( 2018-09-14 10:45:37 )ดู( 134 )ครั้ง
Download เอกสารประกอบยุทธศาสตร์ชาติ
Download เอกสารประกอบยุทธศาสตร์ชาติ
update( 2018-09-14 10:45:44 )ดู( 89 )ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 49 ข้อมูล
page: [1] 2 3
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top