ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
1 คน
เข้าชมเดือนนี้
539 คน
เข้าชมปีนี้
6596 คน
เข้าชมทั้งหมด
50690 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
gf 16 หลัก และ gf 14 หลักของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
gf 16 หลัก และ gf 14 หลักของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2018-10-09 15:18:05 )ดู( 82 )ครั้ง
แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เหนือ) ปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เหนือ) ปีงบประมาณ 2563
update( 2018-09-14 16:14:31 )ดู( 15 )ครั้ง
แบบฟอร์ม การประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี
แบบฟอร์มการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี
update( 2018-09-14 16:33:16 )ดู( 34 )ครั้ง
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เพิ่มเติม
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เพิ่มเติม
update( 2018-09-14 10:45:37 )ดู( 68 )ครั้ง
Download เอกสารประกอบยุทธศาสตร์ชาติ
Download เอกสารประกอบยุทธศาสตร์ชาติ
update( 2018-09-14 10:45:44 )ดู( 52 )ครั้ง
แบบฟอร้ม รายงานผลการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2018-06-20 15:41:04 )ดู( 44 )ครั้ง
แบบฟอร์ม ตารางข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2562
แบบฟอร์ม ตารางข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์-ปี-2562
update( 2018-06-20 15:41:12 )ดู( 43 )ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง
update( 2018-06-20 15:41:21 )ดู( 51 )ครั้ง
แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
update( 2018-06-20 15:41:30 )ดู( 36 )ครั้ง
แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 กรกฎาคม 2561
แบบเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 กรกฎาคม 2561
update( 2018-06-20 15:41:42 )ดู( 24 )ครั้ง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
update( 2018-06-20 15:41:48 )ดู( 26 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง
update( 2018-04-23 14:34:45 )ดู( 85 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2
แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2
update( 2018-04-23 14:34:55 )ดู( 118 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2560
Download แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2560
update( 2018-04-23 14:35:16 )ดู( 75 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
update( 2018-02-22 11:17:30 )ดู( 89 )ครั้ง
แบบฟอร์มแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือ)เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือ)เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562
update( 2017-10-30 16:11:42 )ดู( 78 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2562
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2562
update( 2017-10-30 16:11:50 )ดู( 84 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปี 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปี 2562
update( 2017-10-30 16:12:05 )ดู( 87 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2562
update( 2017-09-11 13:17:55 )ดู( 97 )ครั้ง
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update( 2017-09-15 15:52:42 )ดู( 199 )ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 34 ข้อมูล
page: [1] 2
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top