ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
21 คน
เข้าชมเดือนนี้
461 คน
เข้าชมปีนี้
461 คน
เข้าชมทั้งหมด
44555 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
Download แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2
แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2
update( 2017-11-08 15:11:52 )ดู( 19 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2560
Download แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2560
update( 2017-10-30 16:11:03 )ดู( 34 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
update( 2017-10-30 16:11:34 )ดู( 40 )ครั้ง
แบบฟอร์มแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือ)เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มแผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือ)เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562
update( 2017-10-30 16:11:42 )ดู( 48 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2562
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2562
update( 2017-10-30 16:11:50 )ดู( 50 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปี 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปี 2562
update( 2017-10-30 16:12:05 )ดู( 40 )ครั้ง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2562
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2562
update( 2017-09-11 13:17:55 )ดู( 56 )ครั้ง
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update( 2017-09-15 15:52:42 )ดู( 154 )ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
update( 2017-09-11 13:49:52 )ดู( 19 )ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2561-2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 2561-2564
update( 2017-08-15 10:12:40 )ดู( 115 )ครั้ง
แบบฟอร์ม สรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
update( 2016-11-01 09:57:20 )ดู( 131 )ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรมแผนบูรณาการการเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
update( 2016-10-25 13:27:28 )ดู( 148 )ครั้ง
เอกสาร Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
เอกสาร Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
update( 2016-10-20 14:57:45 )ดู( 105 )ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2559
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2559
update( 2016-10-04 16:22:12 )ดู( 96 )ครั้ง
เอกสารและแบบฟอร์ม swot การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
เอกสาร การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
update( 2016-03-24 16:39:25 )ดู( 184 )ครั้ง
แบบฟอร์ม การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์ม การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
update( 2016-03-24 16:32:38 )ดู( 142 )ครั้ง
ตราสัญลักษณ์ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตราสัญลักษณ์ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2016-01-06 13:14:24 )ดู( 171 )ครั้ง
โครงสร้างแผนงาน ประจำปีงบประมาณปี 2559
โครงสร้างแผนงาน ประจำงบประมาณปี 2559
update( 2016-03-24 16:16:28 )ดู( 122 )ครั้ง
การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


                                                          
update( 2015-07-17 14:56:25 )ดู( 249 )ครั้ง
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดทำรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เอกสารแนบ)
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดทำรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
update( 2015-07-17 14:57:10 )ดู( 345 )ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 22 ข้อมูล
page: [1] 2
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top