ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
40 คน
เข้าชมเดือนนี้
105 คน
เข้าชมปีนี้
11335 คน
เข้าชมทั้งหมด
114570 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ว68 สำนักงบประมาณ (2022-8-19)(22)
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงานผลผลิตโครงการ โครงการกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2566 (2022-8-18)(123)
แบบฟอร์มควบคุมภายในปี 2564 (2021-12-2)(146)
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2564 (2021-11-9)(144)
แบบฟอร์มงบลงทุน ปี 2566 (2021-9-22)(221)
ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563-2580... ดู(798)ครั้ง มร.ลป.รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ... ดู(510)ครั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อกา... ดู(685)ครั้ง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (2 พ.ย.61)... ดู(828)ครั้ง
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศกระทรวงกำหนดมาตรฐานอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565 (2022-04-28)(45)
ประกาศกฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (2022-04-28)(43)
ประกาศกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (2022-04-28)(44)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (2022-04-19)(59)
ประกาศกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 (2022-04-22)(50)
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มจัดทำรายงานการประเมินภายนอก (สมศ.) PA 2-1 และ PA 2-2 (2022-09-29)(6)
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (2022-09-12)(30)
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 รอบ 3 เดือน (2022-08-16)(18)
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 รอบ 3 เดือน (2022-08-16)(27)
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รอบ 3 เดือน (สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันคณะ) (2022-08-16)(26)
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (2022-09-02)(10)
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565 (2022-06-23)(26)
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (2022-04-19)(52)
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (2022-01-18)(91)
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3-2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 (2021-12-01)(95)
    QA_LPRU NewsLeter

ดู(839)ครั้ง

ดู(961)ครั้ง

ดู(947)ครั้ง

ดู(1008)ครั้ง
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 5140-5145
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top