ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
0
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
18 คน
เข้าชมเดือนนี้
1534 คน
เข้าชมปีนี้
1534 คน
เข้าชมทั้งหมด
122985 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556

Update: 2019-10-30 11:17:16 ชม:( 945 )ครั้ง  
พิมพ์หน้านี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (2 พ.ย.61)

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับฟังการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมใจ กงเติม , ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง , ผศ.ดร.ทิวาพร ขวัญผนึก และผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน ด้านกระบวนการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.82 คะแนน และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายองค์ประกอบ จำนวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.73 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.45 คะแนน

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fb งานประกันคุณภาพการศึกษา)

 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-2
โดย: thong_chai

รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237399
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 5140-5145
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top