ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
0
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
16 คน
เข้าชมเดือนนี้
1532 คน
เข้าชมปีนี้
1532 คน
เข้าชมทั้งหมด
122983 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556

Update: 2019-10-30 11:16:50 ชม:( 565 )ครั้ง  
พิมพ์หน้านี้
มร.ลป.รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

มร.ลป.รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานกรรมการประเมิน
2.ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการประเมิน
3.ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการประเมิน
4.ผศ.ทิวาพร ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กรรมการประเมิน
5. ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการและเลขานุการ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมต้อนรับ รวมทั้งรับการประเมิน และมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อีกด้วย
ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทำให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าว : สิริลักษณ์ คนฉลาด
ภาพ : หอมนวล ศรีริ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-9-23
โดย: thong_chai

รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237399
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 5140-5145
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top