ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
0
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
18 คน
เข้าชมเดือนนี้
1534 คน
เข้าชมปีนี้
1534 คน
เข้าชมทั้งหมด
122985 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556

Update: 2021-01-25 13:37:48 ชม:( 874 )ครั้ง  
พิมพ์หน้านี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563-2580

มร.ลป.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 63 - 80

LPRU News: เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ได้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 20 ปี , การทบทวนจุดมุ่งหมายองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ , การทบทวนและกำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก และเรื่องกลยุทธ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยการใช้เทคนิค SWOT Analysis และเทคนิค Tree Diagram เพื่อใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์ ซึ่งได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มการพัฒนาท้องถิ่น 2.กลุ่มการผลิตและพัฒนาครู 3.กลุ่มการยกระดับคุณภาพการศึกษา 4.กลุ่มการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายหลังการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้กำหนดการนำมาเสนอและวิพากษ์ในเรื่อง กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ ตลอดจนการตอบข้อซักถามและการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อไป

ข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-6-24
โดย: thong_chai

รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237399
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 5140-5145
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top