ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
0
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
57 คน
เข้าชมเดือนนี้
427 คน
เข้าชมปีนี้
2134 คน
เข้าชมทั้งหมด
123585 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
เกี่ยวกับเรา  
            มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
            กองนโยบายและแผนงานจะเป็นหัวใจของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
            ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล และนโยบาย เพื่อการวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการ งบประมาณ
            ศึกษา รวบรวม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
            สร้าง ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
            ดำเนินการพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ตามผังแม่บท
 
            มหาวิทยาลัยและทุกส่วนราชการมีแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
              ที่สอดคล้องกัน ทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
            มหาวิทยาลัยและทุกส่วนราชการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามแผนปฏิบัติราชการ
            มหาวิทยาลัยและทุกส่วนราชการมีระบบประกันคุณภาพเป็นกลไกหลักในการทำงาน
            มหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีคุณภาพและก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
            มหาวิทยาลัยมีอาคารสิ่งก่อสร้างที่สวยงามสามารถรองรับความต้องการใช้อาคารของมหาวิทยาลัย
            กองนโยบายและแผนงานมีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
 

รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237399
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 5140-5145
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top