ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
12 คน
เข้าชมเดือนนี้
985 คน
เข้าชมปีนี้
11187 คน
เข้าชมทั้งหมด
98545 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
แบบฟอร์มความเสี่ยง ปี 2564
แบบฟอร์มความเสี่ยง ปี 2564
update( 2021-09-09 09:41:11 )ดู( 18 )ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566
update( 2021-08-17 10:51:00 )ดู( 36 )ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2021-08-11 14:41:23 )ดู( 82 )ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2563
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2563
update( 2021-01-30 15:42:08 )ดู( 208 )ครั้ง
Download ! แบบฟอร์มข้อมูลงบลงทุน ปี 2565
Download ! แบบฟอร์มข้อมูลงบลงทุน ปี 2565
update( 2021-01-22 14:54:54 )ดู( 246 )ครั้ง
Download ! แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5 และแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อควบคุมภายใน ปี 2563
Download ! แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5 และแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อควบคุมภายใน ปี 2563
update( 2021-02-07 10:38:38 )ดู( 230 )ครั้ง
Download รหัส งบประมาณ gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3 มิติ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564
Download รหัส gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3 มิติ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564
update( 2020-10-29 15:47:32 )ดู( 308 )ครั้ง
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
update( 2021-01-22 14:33:06 )ดู( 321 )ครั้ง
ITA ปี 2563 กองนโยบายและแผน
ITA ปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน
update( 2020-10-30 15:46:35 )ดู( 259 )ครั้ง
รหัส gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3มิติ งบแผ่นดินครั้งที่ 1-2 ล่าสุด
รหัส gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3มิติ งบแผ่นดินครั้งที่ 1-2
update( 2020-10-30 15:46:43 )ดู( 381 )ครั้ง
สำเนา สรุปรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ-ปี-2563-ณ-10-ก.พ.-63-แยกหน่วยงาน
สำเนา สรุปรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ-ปี-2563-ณ-10-ก.พ.-63-แยกหน่วยงาน
update( 2020-03-13 14:55:51 )ดู( 201 )ครั้ง
Download! แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)พ.ศ.2564
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) พ.ศ.2564
update( 2020-02-24 14:41:59 )ดู( 278 )ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2563 - 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2563 - 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2020-01-30 08:59:34 )ดู( 321 )ครั้ง
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
Download เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
update( 2020-01-30 08:59:45 )ดู( 264 )ครั้ง
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
update( 2020-01-30 08:59:55 )ดู( 280 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Download แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
update( 2020-01-30 09:00:07 )ดู( 263 )ครั้ง
ข้อมูลขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
ข้อมูลขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
update( 2020-01-30 09:00:14 )ดู( 304 )ครั้ง
Download! แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Download แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
update( 2019-10-31 15:00:57 )ดู( 286 )ครั้ง
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update( 2019-10-30 09:44:15 )ดู( 185 )ครั้ง
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
update( 2019-10-30 11:16:34 )ดู( 342 )ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 71 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top