ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
0
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
18 คน
เข้าชมเดือนนี้
1534 คน
เข้าชมปีนี้
1534 คน
เข้าชมทั้งหมด
122985 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
Download รหัสกิจกรรมงบแผ่นดิน 20 หลัก
Download รหัสกิจกรรมงบแผ่นดิน 20 หลัก
update( 2022-12-13 16:09:00 )ดู( 13 )ครั้ง
Download ! แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2565
Download ! แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2565
update( 2022-11-08 13:00:07 )ดู( 49 )ครั้ง
แผนปฏิบัติการ งบบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย ปี 2566
แผนปฏิบัติการ งบบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย ปี 2566
update( 2022-10-18 15:04:58 )ดู( 69 )ครั้ง
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1,4,5
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ปค.1,4,5
update( 2022-10-18 15:05:45 )ดู( 51 )ครั้ง
หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ว68 สำนักงบประมาณ
หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ว68 สำนักงบประมาณ
update( 2022-08-19 09:56:51 )ดู( 68 )ครั้ง
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงานผลผลิตโครงการ โครงการกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2566
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงานผลผลิตโครงการ โครงการกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2566
update( 2022-08-18 10:05:05 )ดู( 195 )ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 2566
update( 2021-08-17 10:51:00 )ดู( 195 )ครั้ง
Download ! แบบฟอร์มข้อมูลงบลงทุน ปี 2565
Download ! แบบฟอร์มข้อมูลงบลงทุน ปี 2565
update( 2021-01-22 14:54:54 )ดู( 553 )ครั้ง
Download ! แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5 และแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อควบคุมภายใน ปี 2563
Download ! แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5 และแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อควบคุมภายใน ปี 2563
update( 2021-02-07 10:38:38 )ดู( 495 )ครั้ง
Download รหัส งบประมาณ gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3 มิติ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564
Download รหัส gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3 มิติ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564
update( 2020-10-29 15:47:32 )ดู( 417 )ครั้ง
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
update( 2021-01-22 14:33:06 )ดู( 434 )ครั้ง
ITA ปี 2563 กองนโยบายและแผน
ITA ปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน
update( 2020-10-30 15:46:35 )ดู( 386 )ครั้ง
รหัส gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3มิติ งบแผ่นดินครั้งที่ 1-2 ล่าสุด
รหัส gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3มิติ งบแผ่นดินครั้งที่ 1-2
update( 2020-10-30 15:46:43 )ดู( 658 )ครั้ง
สำเนา สรุปรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ-ปี-2563-ณ-10-ก.พ.-63-แยกหน่วยงาน
สำเนา สรุปรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ-ปี-2563-ณ-10-ก.พ.-63-แยกหน่วยงาน
update( 2020-03-13 14:55:51 )ดู( 424 )ครั้ง
Download! แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)พ.ศ.2564
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) พ.ศ.2564
update( 2020-02-24 14:41:59 )ดู( 458 )ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2563 - 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2563 - 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2020-01-30 08:59:34 )ดู( 552 )ครั้ง
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
Download เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
update( 2020-01-30 08:59:45 )ดู( 354 )ครั้ง
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
update( 2020-01-30 08:59:55 )ดู( 423 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Download แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
update( 2020-01-30 09:00:07 )ดู( 341 )ครั้ง
ข้อมูลขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
ข้อมูลขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
update( 2020-01-30 09:00:14 )ดู( 414 )ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 74 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237399
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 5140-5145
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top