ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
52 คน
เข้าชมเดือนนี้
1487 คน
เข้าชมปีนี้
13550 คน
เข้าชมทั้งหมด
83889 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
โครงสร้างยุทธศาสตร์ แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ โครงการ/กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2564
update( 2020-09-03 14:45:01 )ดู( 37 )ครั้ง
ITA ปี 2563 กองนโยบายและแผน
ITA ปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน
update( 2020-05-21 10:15:07 )ดู( 135 )ครั้ง
รหัส gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3มิติ งบแผ่นดินครั้งที่ 1-2 ล่าสุด
รหัส gf 16 หลัก และ 14 หลัก ใน 3มิติ งบแผ่นดินครั้งที่ 1-2
update( 2020-04-17 16:20:26 )ดู( 266 )ครั้ง
สำเนา สรุปรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ-ปี-2563-ณ-10-ก.พ.-63-แยกหน่วยงาน
สำเนา สรุปรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ-ปี-2563-ณ-10-ก.พ.-63-แยกหน่วยงาน
update( 2020-03-13 14:55:51 )ดู( 107 )ครั้ง
Download! แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)พ.ศ.2564
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) พ.ศ.2564
update( 2020-02-24 14:41:59 )ดู( 147 )ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2562
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2562
update( 2020-02-24 10:29:34 )ดู( 177 )ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2563 - 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2563 - 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update( 2020-01-30 08:59:34 )ดู( 150 )ครั้ง
เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
Download เอกสารรายละเอียดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
update( 2020-01-30 08:59:45 )ดู( 173 )ครั้ง
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มสรุปคำขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
update( 2020-01-30 08:59:55 )ดู( 157 )ครั้ง
Download แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Download แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
update( 2020-01-30 09:00:07 )ดู( 147 )ครั้ง
ข้อมูลขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
ข้อมูลขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
update( 2020-01-30 09:00:14 )ดู( 155 )ครั้ง
Download! แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Download แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
update( 2019-10-31 15:00:57 )ดู( 207 )ครั้ง
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update( 2019-10-30 09:44:15 )ดู( 107 )ครั้ง
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
update( 2019-10-30 11:16:34 )ดู( 199 )ครั้ง
ข้อมูลกิจกรรมหลัก 14 หลัก และ 16 หลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ใช้รหัสกิจกรรมหลัก ปี 2562 ไปพลางก่อน)
ข้อมูลกิจกรรมหลัก 14 หลัก และ 16 หลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ใช้รหัสกิจกรรมหลัก ปี 2562 ไปพลางก่อน)
update( 2019-10-30 11:16:42 )ดู( 261 )ครั้ง
แบบรายงานแผนงานบูรณาการ ไตรมาส 4 ปี 2562
แบบรายงานแผนงานบูรณาการ-ไตรมาส-4-ปี-2562
update( 2019-10-07 16:30:59 )ดู( 140 )ครั้ง
แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2564
แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2564
update( 2019-10-07 16:31:10 )ดู( 222 )ครั้ง
แบบฟอร์ม ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์ม ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
update( 2019-10-07 16:31:17 )ดู( 251 )ครั้ง
แบบรายงานแผนงานบูรณาการไตรมาส 3 ปี 2562
แบบรายงานแผนงานบูรณาการไตรมาส 3 ปี 2562
update( 2019-10-07 16:31:37 )ดู( 227 )ครั้ง
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
update( 2019-10-07 16:31:27 )ดู( 271 )ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 65 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรสาร 0-5424-1038
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 3827-3831
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top