ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
และบริการวิชาการ

นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
0
เมนูหลัก
QA_LPRU NewsLetter
เอกสาร ดาวน์โหลด
 
ความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์ ?
มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
70 คน
เข้าชมเดือนนี้
440 คน
เข้าชมปีนี้
2147 คน
เข้าชมทั้งหมด
123598 คน
     เริ่มนับ 16 กรกฎาคม 2556
เอกสารเผยแพร่  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
27 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1/2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 358 ]
26 ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 329 ]
25 รายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา รอบ 6 เดือน (มิ.ย.-พ.ย.) [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 399 ]
24 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2553 - 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับปรับปรุง 2554 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 439 ]
23 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 (ฉบับรับการประเมิน) [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 429 ]
22 แบบติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555รอบ 3 เดือน [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 324 ]
21 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินสาขาวิชาปีการศึกษา 2554 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 346 ]
20 ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2554 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 397 ]
19 Template SAR ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 325 ]
18 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กุมภาพันธ์ 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 461 ]
17 เอกสารจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 419 ]
16 แบบฟอร์มจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 391 ]
15 คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 430 ]
14 คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 422 ]
13 แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดงบลงทุน ปีงบประมาณ 2557 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 439 ]
12 โครงสร้างแผนงาน ปีงบประมาณ 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 571 ]
11 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 479 ]
10 เอกสารการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 383 ]
9 เกณฑ์การจำทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 393 ]
8 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 450 ]
7 บัญชีมาตรฐานงบลงทุน™ [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 459 ]
6 แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ, รายงานการเดินทาง, ตทก.ปรับปรุงใหม่ปี 2555 [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 634 ]
5 ไฟล์ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 775 ]
4 แบบฟอร์มการขอรหัสผู้ใช้งานระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ [ 2013-07-19 ]อ่าน:[ 614 ]
3 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี [ 2013-07-18 ]อ่าน:[ 464 ]
2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา (ประเมินต่อเนื่องระดับสถาบัน) [ 2013-07-18 ]อ่าน:[ 459 ]
1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา (ประเมินซ้ำ)กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ [ 2013-07-18 ]อ่าน:[ 414 ]
จำนวนทั้งหมด 227 ข้อมูล
page: 1 2 [3]
รวมลิงค์มหาวิทยาลัย
 
กองนโยบายและแผน (Division of Policy and Planning)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237399
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 5140-5145
Copyright 2015 Division of Policy and Planning Lampang Rajabhat University

Back to Top